Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN – ONLINE ACADEMIE OPVOEDEN IS TEAMSPORT

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf Juli 2021 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te  maken van de Dienst.  

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.  

Content: het geheel aan informatie dat door Opvoeden is Teamsport via de Website aan de Klant ter beschikking  wordt gesteld, waaronder opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.  Dienst: de online academie Opvoeden is Teamsport; het aangeboden online platform waarop cursussen worden  aangeboden die klanten kunnen volgen. 

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de  Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.  

Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Online Academy een Overeenkomst  wordt gesloten.  

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opvoeden is Teamsport en de Klant op grond waarvan Opvoeden is  Teamsport! zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Opvoeden  is Teamsport en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien. 

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is  gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk  Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).  

Website: het platform van de online academie opvoeden is Teamsport dat via de website  academie.opvoedenisteamsport.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.  

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst 

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de  Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.  
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.  3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben  bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en  het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers  van de Klant.  

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst  

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen  middels de daarop beschikbaar gestelde Content.  
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst,  verleent Opvoeden is Teamsport aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke  studie of ontwikkeldoeleinden.  
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant  komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de  communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:  
 • a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;  
 • b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast  zijn, ter beoordeling van Opvoeden is Teamsport!;  
 • c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een  geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen  wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de  Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen; 
 • d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen  beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige  via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te  spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;  
 • e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Opvoeden is Teamsport hiervoor schriftelijk  toestemming heeft gegeven;  
 • f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Opvoeden is Teamsport, of enige  geldende wet- en/of regelgeving;  
 • g. inbreuk maken op de rechten van Opvoeden is teamsport en/of derden, waaronder begrepen maar  niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;  h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;  
 • i. de belangen en goede naam van Opvoeden is Teamsport kunnen schaden.  

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst 

 1. Opvoeden is Teamsport levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. De overeenkomst houdt  geen resultaatverbintenis is. 

2.Wij geven geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen  toegankelijk zijn. Opvoeden is Teamsport is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of  schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of  (tussentijds) uitvallen van de Dienst.  

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke  telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.  4. Opvoeden is Teamsport is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder  daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen  daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting  noodzakelijk is.  
 2. Opvoeden is Teamsport! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden  aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.  

Artikel 5 – Betaling 

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op  basis van de door Opvoeden is Teamsport vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden  uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van  overheidswege.  
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Opvoeden is Teamsport gerechtigd is op  een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en  tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant  het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.  3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is  overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de  termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk  overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.  
 3. Indien na het verstrijken van de termijn door Opvoeden is Teamsport nog geen (volledige) betaling is  ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het  moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.  Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opvoeden is  Teamsport de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Opvoeden is Teamsport gemaakte  kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het  verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting 

worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.  

 1. Ingeval van verzuim is Opvoeden is Teamsport gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de  Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop  volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.  
 2. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.  

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 

1.Opvoeden is Teamsport, haar personeel en/of voor Opvoeden is Teamsport werkzame personen zullen de door  de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.  

 1. De Klant geeft Opvoeden is Teamsport volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in  verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.  

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom 

1.Het Intellectueel Eigendom berust bij Opvoeden is Teamsport. Niets in deze Algemene Voorwaarden is  bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.  

 1. 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvoeden is Teamsport:  

a.(onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk  doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;  b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en  systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals  bedoeld in de Databankenwet;  

 1. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar  maken, verbergen of wijzigen;  
 2. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.  

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen 

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft  op het moment van gebruik. Opvoeden is Teamsport geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten  aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de  Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Opvoeden is Teamsport! is niet verplicht om  bepaalde Content op verzoek toe te voegen.  

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

 1. In het geval dat Opvoeden is Teamsport voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid,  ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:  
 2. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade,  vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en  
 3. b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Opvoeden is Teamsport betaalde vergoedingen  voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Opvoeden is Teamsport is  voortgevloeid.  
 4. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van Opvoeden is Teamsport geldt hetgeen bepaald  in lid 1 niet.  
 5. De aansprakelijkheid van Opvoeden is Teamsport! strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor  Opvoeden is Teamsport! verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Opvoeden is Teamsport! of die zijn  aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).  

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. 1. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van  een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan  niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te  ontbinden. Dit geldt niet indien: de klant binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst een  account heeft aangemaakt middels de wachtwoordlink en toegang heeft tot de dienst. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Opvoeden is Teamsport! ten dienste staan, zijn wij te allen  tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te  beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een  waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het  bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:  
 2. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;  
 3. Opvoeden is Teamsport! van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Opvoeden is  Teamsport! of derden kunnen toebrengen;  
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om  de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Opvoeden is Teamsport verwijdert bij  opzegging het Account. Opvoeden is Teamsport is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst,  enige Content aan de Klant te verstrekken.  

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht 

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.  
 2. Alle geschillen tussen Opvoeden is Teamsport en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het  arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.